جلسه کانون انجمن ها و نمایندگان هیئت مدیره استان ها

جلسه کانون انجمن های صنفی و نمایندگان هیئت مدیره  انجمن های صنفی استان ها در تهران با حضور اعضای هیئت مدیره دبیر و بازرس انجمن صنفی راهنمایان استان برگزار کردید.

موضوعات جلسه:

انجام انتخابات بازرس کانون که جناب آقای مجتبی جماعتی از انجمن صنفی استان گیلان به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای اویس کیانی از انجمن صنفی استان زنجان به عنوان عضو علی البدل بازرس کانون به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

تصمیم گیری درباره برنامه ها و تعیین ظرفیت استان ها برای گردهمایی نهم در شهر اصفهان و تجلیل کانون انجمن های صنفی از حمایت های همکاران سازمان میراث فرهنگی کل کشور سرکارخانم شایسته پور.